Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

fyzické osoby podnikající

Jiří Klíma
se sídlem: Brno, Bzenecká 4191/6, 628 00 
IČ: 181 37 113
DIČ: CZ5904036567
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, Živnostenským úřadem města Brna, č. ev. 370200-3710-01
adresa pro doručování elektronické pošty: klimacompany@volny.cz
(dále též jen „prodávající“)


I. OBECNÁ USTANOVEnÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.jiriklima.eu (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

II. KUPNÍ SMLOUVA

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je prodávajícímu doručena kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněná, potvrzená a odeslaná objednávka (dále jen „objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Kupující si může zboží vyzvednout v prodejně prodávajícího v České republice, v Brně, na ul. Bubeníčkova 30 (tento způsob dodání zboží prodávající marketingově a pro účely těchto obchodních podmínek označuje jako službu „Osobní odběr“)“ nebo nechat zboží doručit na kupujícím uvedenou adresu (tento způsob dodání zboží prodávající marketingově a pro účely těchto obchodních podmínek označuje jako službu „Česká pošta“)“. Volbu způsobu dodání zboží provede kupující v objednávce.
 2. Zvolí-li kupující v rámci objednávky jako způsob dodání zboží službu „Osobní odběr“, bude zboží kupujícímu dodáno na náklady kupujícího (není-li v obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak) do kupujícím v rámci objednávky zvolené prodejny prodávajícího  a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, kde si kupující zboží vyzvedne. Pokud je zboží k dispozici přímo v kupujícím vybrané prodejně prodávajícího, může si kupující předmětné zboží vyzvednout ještě v den uzavření kupní smlouvy (avšak pouze za předpokladu, že k uzavření kupní smlouvy došlo nejpozději 2 (dvě) hodiny před koncem otevírací doby prodejny.) Zboží si může kupující vyzvednout vždy pouze v otevírací době předmětné prodejny, přičemž otevírací doba prodejny prodávajícího je uvedena na webu prodávajícího na adrese www.jiriklima.eu v bodu X. KONTAKNTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO obchodních podmínek. Zboží bude kupujícímu předáno spolu s prodejním dokladem a záručním listem.
 3. Zvolí-li kupující v rámci objednávky jako způsob dodání zboží službu „Baťa Home“, bude zboží kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce Česká pošta, s. p. 
 4. Při využití služby „Česká pošta“, bude kupujícímu zboží doručeno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. 
 5. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží prostřednictvím služby "Česká pošta", které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí: Česká pošta, s. p. - na dobírku: 100 Kč, - balík do ruky: 159 Kč, - placeno převodem: 60 Kč, - placeno převodem na Slovensko: 80 Kč.
 6. Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v případě: 
a) využití služby „Osobní odběr",
a) pokud hodnota objednávaného zboží činí současně alespoň 3000 Kč
 1. Pro službu „Česká pošta“, dále platí, že kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl předmětnému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
 2. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby jedné z těchto variant:
a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám vybraného přepravce; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží;
b) v případě služby „Osobní odběr“ v hotovosti - kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zboží v prodejně prodávajícího; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. 

VI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.
 2. Není-li kupující spotřebitelem, platí, že:
a) v případě služby „Česká poštaodevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.
b) v případě služby „Osobní odběrpřechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody převzetím zboží.

VII. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.
 3. Kupující může uplatnit reklamaci v prodejně prodávajícího nebo na e-mailu: klimacompany@volny.cz, či telefonicky: 731 405 106
 4. Ustanovení odstavců 5. až 12 tohoto článku VII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
 5. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.
 6. Ustanovení odst. 5 tohoto článku se v souladu s ustanovením § 2167 OZ nepoužije zejména:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
c) vyplývá-li to z povahy věci.
 1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.
 2. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 5 tohoto článku VII. obchodních podmínek a/nebo § 2161 OZ, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
 6. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

VIII. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 (třiceti) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky kromě nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Jiří Klíma, se sídlem Brno, Bzenekcá 6, 628 00, IČ: 181 37113, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
 3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

X. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO


Jiří Klíma
sídlo:  Bzenecká 6, 628 00 Brno
IČ:  181 37 113
DIČ:  CZ59004036567
adresa pro doručování:  Štefáčkova 9, 628 00 Brno
e-mail:  klimacompany@volny.cz
tel.:  731 405 106
web:  www.jiriklima.eu
prodejna: Bubeníčkova 30, Brno 615 00, tel./fax: 545 577 792, prodejní doba: Po - Pá: 9.15 - 16.45 (maloobchodní i velkoobchodné prodej)

XI. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.5.2017.